Nasz profil na instagramie
1 tys.
Mała Książka Wielki Człowiek
akcja
Dbaj o książkowy rozwój dziecka
Pro­jekt dla dzie­ci w wie­ku przedsz­kol­nym re­alizowany jest w ramach ogól­n­opol­skiej kam­pa­nii „Ma­ła książka - wiel­ki człowiek” we współp­racy z bi­blio­teka­mi publicz­nymi. Ak­cja ma za­chęcić ro­dziców d
DKK „Laboranci z Karkonoszy”