Nasz profil na instagramie
1 tys.
PRIMO – główna przeglądarka naszych zasobów od 1 sierpnia...
inne
PRIMO – główna przeglądarka
Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 roku używany dotychczas adres WWW.dzb.pl będzie realizował automatyczne przekierowanie użytkownika do strony serwisu PRIMO. http://primo-48wbp.hosted.exlibrisg
1 sierpnia 2017 r.
In­for­mu­jemy, że od 1 sierp­nia 2017 ro­ku używany do­tych­czas ad­res WWW.dzb.pl będzie re­alizował au­to­ma­tycz­ne prze­kie­ro­wanie użyt­kow­nika do stro­ny ser­wisu PRIMO. http://primo-48wbp.hosted.exlibris­gro­up.com/primo_library/libweb/ac­tion/se­arch.do?vid=48WBP_VIEW Ser­wis PRIMO będzie od tej po­ry trak­to­wany ja­ko głów­na prze­glądar­ka Dol­nośląskie­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­nego, w tym zbio­rów Ksią
Gang Włóczykija