Nasz profil na instagramie
1 tys.
AKTUALIZACJA 2 Funkcjonowanie biblioteki
inne
Funkcjonowanie biblioteki.
Aktualizacja informacji na dzień 25 marca 2020 r.
Książnica Karkonoska oraz jej agendy
In­for­mu­jemy, że w związ­ku z po­d­jęciem przez Książn­icę Kar­ko­noską  dzia­łań, ma­jących na celu za­po­bie­ga­nie roz­prze­strze­nie­nia się ko­ro­na­wirusa, od 16 mar­ca  na­sza pra­ca będzie od­bywać się zdal­nie.  Pra­cow­nicy na­szych agend nie będą od­bie­rać te­le­fo­nów w cza­sie 16 mar­ca do 15 kwiet­nia 2020 r. Ter­mi­ny zw­ro­tu wszyst­kich wy­po­życzonych książek zo­stały od­po­wied­nio prze­dłużone. Ka­ry za o
e-booki LEGIMI w Książnicy Karkonoskiej