Facebook
Instagram
Tiktok
Legimi powraca w 2024 roku
inne
Legimi powraca
Start 8 maja w dzień bibliotekarza. 150 kodów co miesiąc.
Od nas dla Was! W Dniu Bi­blio­teka­rza czyli 8 ma­ja do Książn­icy Kar­ko­noskiej wraca­ją ko­dy LE­GIMI! W od­po­wie­dzi na ocze­ki­wania du­żej czę­ści na­szych Czytel­ników, po­stanowiliśmy po raz ko­lej­ny wy­kupić do­stęp do plat­for­my LE­GIMI. KAŻD­E­GO MIE­SIĄCA  BI­BLIO­TEKA ROZ­DA ZA DAR­MO 150 KO­DÓW LE­GIMI. KO­DY BĘDĄ WY­DAWANE W WY­PO­ŻYCZAL­NI PRZY UL. BAN­KO­WEJ 27 ORAZ  W FI­LIACH DO WY­CZER­PA­NIA PULI. K
DKK „Laboranci z Karkonoszy”