Nasz profil na instagramie
1 tys.
Książnica Karkonoska zasłużona dla miasta Jelenia Góra
inne
Zasłużony dla miasta Jelenia Góra
Z ogromną radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 10 września 2018 r., na uroczystej sesji Rady Miejskiej miasta Jelenia Góra, dyrektor Danuta Sawicz odebrała, z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Leszka Wrotniewskiego, honorowy tytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA JELENIA GÓRA. Tytuł otrzymaliśmy w 70 rocznicę powołania naszej instytucji.
10 września 2018 r.
godz. 17:00
Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze
Z ogrom­ną rado­ścią i sa­tys­fak­cją pra­gnie­my po­in­for­mo­wać, że w dniu 10 wrze­śnia 2018 r., na uro­czystej se­sji Rady Miej­skiej mia­sta Jele­nia Góra, dy­rek­tor Da­nuta Sa­wicz ode­brała, z rąk Prze­wod­ni­czącego Rady Miej­skiej Jele­niej Góry Lesz­ka Wrot­niew­skie­go, honoro­wy ty­tuł ZA­SŁUŻONY DLA MIA­STA JELE­NIA GÓRA. Ty­tuł otrzyma­liśmy w 70 rocz­nicę po­wołania na­szej in­sty­tu­cji.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry