Facebook
Instagram
Tiktok
Dziękujemy sponsorom biblioteki
inne
Sponsorzy biblioteki
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom oraz partnerom
Dziękujemy ser­decz­nie na­szym spon­so­rom oraz part­nerom, którzy ma­ją ser­ce dla bi­blio­teki oraz po­ma­ga­ją nam w na­szych przed­sięw­zięciach.  Chat­ka nie­dźw­iad­ka Jele­nia Plast Kar­ko­noskie Ta­jem­nice Ze­spół Sz­kół Przy­rod­ni­czo Usługo­wych i Bur­sy Sz­kol­nej Op­tyk Ocz­ko Mia­sto Jele­nia Góra Kar­ko­noska Aka­de­mia Nauk Sto­so­wanych Jelon­ka.com Wild Jump - Park Tram­po­lin Fun Park ECO Jele­nia Góra F
DKK „Laboranci z Karkonoszy”