Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zamknięcie Wypożyczalni, Książki Mówionej oraz MRB
inne
Zamknięcie Wypożyczalni, Książki M
w związku z realizacją projektu modernizacyjnego.
8 do 31 sierpnia 2022 r.
ul. Bankowa 27, Jelenia Góra
Książn­ica Kar­ko­noska pra­gnie po­in­for­mo­wać, że w związ­ku z re­alizacją pro­jek­tu "Mo­der­nizacja bi­blio­teki w celu stworze­nia nowych prze­strze­ni użyt­ko­wych zgod­nie z po­trze­bami spo­łecz­no­ści lokal­nej" w okresie od 08 do 31 sierp­nia 2022 r. Wy­po­życzal­nia, Książka Mówio­na oraz Ma­ga­zyn Re­zerw Bi­blio­tecz­nych, miesz­czące się w bu­dyn­ku głów­nym Książn­icy Kar­ko­noskiej przy ul. Ban­ko­wej 27 w
Gang Włóczykija