Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zmiany godzin pracy
inne
Zmiany godzin pracy
w związku z czynnikami od nas niezależnymi
1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Dro­dzy Czytel­nicy, W związ­ku z czyn­nika­mi od nas nie­zależn­ymi, od 1 grud­nia 2022 do 31 stycz­nia 2023 zmia­nie ule­gną go­dziny do­stęp­no­ści bi­blio­teki i jej fi­lii. Za nie­do­god­no­ści prze­prasza­my. Placów­ka Po­nie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Piątek So­bo­ta Sie­dziba głów­na przy ul. Ban­ko­wej 8:00-18:00 8:00-17:00 8:00-18:00 8:00-17:00 8:00-18:00 9:00-14:00 Fi­lia 3 9:00-17:00 10:00-18:00
Gang Włóczykija