Nasz profil na instagramie
1 tys.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży
akcja
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży
Za­prasza­my na nową sub­stro­nę Książn­icy Kar­ko­noskiej prze­zna­czoną dla dzie­ci i młodzie­ży. Stro­na obej­mu­je wszyst­kie dzia­łania skie­ro­wane do młodych czytel­ników, po­dej­mo­wane przez wszyst­kie agen­dy na­szej in­sty­tu­cji.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży