Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zamknięcie Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej
inne
Zamknięcie BDM
w związku z realizacją projektu modernizacyjnego.
20 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
BDM, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra
Książn­ica Kar­ko­noska pra­gnie po­in­for­mo­wać, że w związ­ku z re­alizacją pro­jek­tu "Mo­der­nizacja bi­blio­teki w celu stworze­nia nowych prze­strze­ni użyt­ko­wych zgod­nie z po­trze­bami spo­łecz­no­ści lokal­nej" w okresie 20 czerw­ca do 31 sierp­nia 2022 r. Bi­blio­teka Dzie­cięco-Młodzie­żowa miesz­cząca się w bu­dyn­ku głów­nym Książn­icy Kar­ko­noskiej przy ul. Ban­ko­wej 27 w Jele­niej Górze będzie za­mk­nię
Gang Włóczykija