Nasz profil na instagramie
1 tys.
Projekt modernizacyjny biblioteki
akcja
Projekt modernizacyjny biblioteki
Bar­dzo mi­ło nam prze­ka­zać, że Książn­ica Kar­ko­noska re­alizuje za­danie "Mo­der­nizacja bi­blio­teki w celu stworze­nia nowych prze­strze­ni użyt­ko­wych zgod­nie z po­trze­bami spo­łecz­no­ści lokal­nej".
DKK „Laboranci z Karkonoszy”