Home > Strony > O nas > Deklaracja dostępności
Facebook
Instagram
Tiktok
Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka.jelenia-gora.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.jelenia-gora.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych.
 

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych elementów graficznych
 • niektóre dokumenty PDF nie posiadają wersji tekstowej elementów graficznych
 • niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów
 • kontrast niektórych elementów jest niewystarczający


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl, tel.: 75 61 997 36 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 • Biblioteka nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi (przed budynkiem biblioteki znajduje się płatna strefa parkingowa).
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku jest utrudnione przez dwoje ciężkich żelaznych dżwi wejściowych. Przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka dla osób wymagających asysty. Po jego wciśnięciu pomocy udziela portier/stróż/inny pracownik biblioteki.
 • Z holu głównego jest dostęp do windy osobowej. Winda przemieszcza się na wszystkich kondygnacjach przeznaczonych dla odwiedzających.
 • W obrębie każdego z pięter występują minimalne różnice poziomów, a wszędzie, gdzie jest to konieczne, znajdują się pochylnie, pozwalające na łatwy dostęp do wszystkich miejsc przeznaczonych dla odwiedzających.
 • Budynek nie jest wyposażony informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W Dziale Książki Mówionej znajduje się jedno stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie do odczytu na głos elementów interfejsu witryn i aplikacji.
 • W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.