Home > Strony > O nas > Statut
Facebook
Instagram
Tiktok
Statut

STATUT
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” zwane dalej Książnicą Karkonoską jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz.862),
 3. niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” używa skróconej nazwy „Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze”.
 2. Siedzibą Książnicy Karkonoskiej jest miasto Jelenia Góra.
 3. Terenem działania Książnicy Karkonoskiej jest miasto Jelenia Góra i powiat jeleniogórski.
 4. Książnica Karkonoska może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 5. Książnica Karkonoska wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 3

 1. Organizatorem Książnicy Karkonoskiej jest Samorząd Miasta Jelenia Góra.
 2. Książnica Karkonoska posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Nadzór nad Książnicą Karkonoską sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
 4. Książnica Karkonoska używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

Rozdział II – Cele i zadania

§ 4

 1. Działalność Książnicy Karkonoskiej służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.
 2. Do podstawowych zadań Książnicy Karkonoskiej należy:
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu użytkownikom wszystkich grup wiekowych,
  • przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych,
  • promocja czytelnictwa poprzez organizację akcji promocyjnych, działalność wydawniczą i organizację imprez oraz edukację czytelniczą,
  • tworzenie, gromadzenie i udzielanie informacji o mieście Jelenia Góra i regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy na nośnikach tradycyjnych, elektronicznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  • tworzenie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i Słownika Bibliograficznego Ziemi Jeleniogórskiej, współdziałanie z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu stałego powiększania zasobów cyfrowych,
  • wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych wraz z doskonaleniem podstawowych i fakultatywnych form i metod pracy bibliotecznej,
  • realizacja różnorodnej, nowoczesnej oferty usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, przygotowywanie użytkowników Książnicy Karkonoskiej do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami,
  • prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • współdziałanie z innymi bibliotekami w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie:
   • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
   • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
   • dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany doświadczeń zawodowych,
   • wymiany oraz przekazywania materiałów i informacji,
  • współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwoju czytelnictwa i działalności kulturalno-edukacyjnej,
  • realizacja współpracy bibliotecznej z zagranicą, zwłaszcza z bibliotekami Euroregionu Nysa, w zakresie doskonalenia działalności podstawowej i organizacyjnej biblioteki, wymiany materiałów bibliotecznych, organizacji wspólnych projektów edukacji czytelniczej i medialnej oraz wizyt i wyjazdów metodycznych.
 3. Książnica Karkonoska może pełnić funkcję biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Miastem Jelenia Góra.

Rozdział III – Organy Książnicy Karkonoskiej i jej organizacja

§ 5

 1. Książnicą Karkonoską zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora Książnicy Karkonoskiej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W Książnicy Karkonoskiej może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor Książnicy Karkonoskiej.

§ 6

 1. Dyrektor organizuje pracę Książnicy Karkonoskiej jednoosobowo, określa w regulaminie organizacyjnym jej szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych działów, odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Książnicy Karkonoskiej.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  • nadzór i kierownictwo nad całością działalności Książnicy Karkonoskiej,
  • przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  • wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń,
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Książnicy Karkonoskiej oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy,
  • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Książnicy Karkonoskiej.

§ 7

 1. W skład Książnicy Karkonoskiej wchodzą:
  • Filia nr 3, ul. Ludomira Różyckiego 4, 58-506 Jelenia Góra,
  • Filia nr 4, Plac Piastowski 32, 580-60 Jelenia Góra,
  • Filia nr 5, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra,
  • Filia nr 6, ul. Wrocławska 71, 58-506 Jelenia Góra,
  • Filia nr 8, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7, 58-506 Jelenia Góra.
 2. Zakres działania Filii jest określony w § 4.

§ 8

Przy Książnicy Karkonoskiej i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia, fundacje, kluby – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Organami doradczymi i opiniodawczymi Dyrektora w sprawach dotyczących realizacji podstawowych zadań Książnicy Karkonoskiej są zespoły robocze lub komisje powoływane przez Dyrektora do określonych spraw.

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 10

 1. Podstawą gospodarki finansowej Książnicy Karkonoskiej jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale budżetowej.
 2. Źródłami finansowania Książnicy Karkonoskiej są:
  • przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  • dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora,
  • inne dotacje niż wymienione w pkt 2,
  • darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
  • inne dozwolone prawem.
 3. Książnica Karkonoska działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, w ramach obowiązujących przepisów, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzi
  samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.
 4. Nabycie, zbycie, obciążanie nieruchomości oraz zaciąganie kredytów, pożyczek bankowych przez Dyrektora Książnicy Karkonoskiej wymaga zgody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Statut Książnicy Karkonoskiej nadaje i dokonuje w nim zmian Rada Miejska Jeleniej Góry.
 2. Zmiany statutu Książnicy Karkonoskiej dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

———————————————————————————————————–

UCHWAŁA NR 365.XLV.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska”

Tekst ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 12 grudnia 2017 r., poz. 5264 pod adresem: https://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2017/5264/akt.pdf