Nasz profil na instagramie
1 tys.
Ewangelia dzieciństwa. Lydia Millet
inne
Ewangelia dzieciństwa. Lydia Mille
Jedenaścioro dzieci i ich rodzice spędzają wakacje w wielkim domu nad wodą. Żyją jak dwa obce gatunki obok siebie. Rodzice są bierni, żenujący i podchmieleni, dzieci wyzwolone, bezczelne i bez z
11 lipca do 11 sierpnia 2023 r.
Jede­na­ścio­ro dzie­ci i ich ro­dzice spędzają waka­cje w wiel­kim do­mu nad wo­dą. Żyją jak dwa ob­ce ga­tun­ki obok sie­bie. Ro­dzice są bier­ni, żenujący i podch­mie­le­ni, dzie­ci wy­zwolone, bez­czel­ne i bez za­hamo­wań. Póki co tr­wa sie­lan­ka, dzień za dniem upływa na świa­domym nie­zau­ważaniu wzajem­nych wad. Prze­rywa ją ka­taklizm, wy­wołujący zupełn­ie od­mien­ne re­ak­cje, młodzi po­stana­wia­ją rato­wać
DKK „Laboranci z Karkonoszy”