Nasz profil na instagramie
1 tys.
Książki niosące nadzieję – relacja
akcja
Książki niosące nadzieję – relacja
Za­prasza­my do obej­rze­nia krót­k­iej re­lacji z warsz­tatów pt. „Książki nio­sące na­dzie­je”. To pro­jekt przy­go­to­wany przez Fun­dację Ro­z­woju Spo­łeczeńs­twa In­for­ma­cyj­nego we współp­racy z Wy­daw­nic­twem Wi
DKK „Laboranci z Karkonoszy”