Nasz profil na instagramie
1 tys.
Sławomir Koper w Książnicy Karkonoskiej
spotkanie autorskie
Sławomir Koper
Pi­sarz i po­pularyzator hi­sto­rii będzie na­szym go­ściem w listo­pa­dzie br.
Książki Sławomi­ra Ko­pra cechu­je pro­sty język, za­wiło­ści hi­sto­rycz­ne są przy­stęp­nie opisane i mo­gą stanowić do­bry wstęp do dal­szych lek­tur.
data 7 listopada 2018
godzina 17:00
miejsce Sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry