Nasz profil na instagramie
1 tys.
„Karkonosze polskie i czeskie” Waldemar Brygier
inne
Karkonosze polskie i czeskie, Wald
Trzecie wydanie przewodnika po Karkonoszach dostępne w Dziale Regionalnym
23 do 27 stycznia 2023 r.
Mi­mo, że zi­ma tr­wa i ciem­ność wciąż do­mi­nuje nad świa­tłem, to nowy rok in­spiruje do planowania. Kie­dy, jak nie te­raz, gdy sie­dząc wie­czorami pod cie­płym ko­cem, ma­my oka­zję za­planować rych­łe przy­go­dy. Na spo­koj­nie, stu­diu­jąc gęsto za­druko­wane stro­ny. Trze­cie wy­danie prze­wod­ni­ka ,,Kar­ko­nosze pol­skie i cze­skie”, to ist­na ko­pal­nia wska­zówek i in­for­ma­cji. Znaj­dzie­cie tu opisy 21 wyc
Gang Włóczykija