Facebook
Instagram
Tiktok
Stroiciel. Tomasz Trojanowski
inne
Stroiciel. Tomasz Trojanowski
Po części „Matrix” dla nastolatków, po części „Tożsamość Bourne’a”, a do tego duża dawka muzycznej fantazji. Wyobraźcie sobie osobę o tak wyczulonym słuchu i tak doskonałym poczuciu rytmu, że z
15 do 30 kwietnia 2024 r.
Po czę­ści „Ma­trix” dla na­sto­lat­ków, po czę­ści „Tożs­amość Bo­ur­ne’a”, a do te­go du­ża daw­ka mu­zycz­nej fan­tazji. Wy­obraźc­ie so­bie oso­bę o tak wy­czulonym słuchu i tak do­sko­na­łym po­czuciu ryt­mu, że z in­strumen­tów po­trafi wy­dobyć ab­so­lut­ną har­mo­nię. Na­stęp­nie umieśćc­ie w tym ob­raz­ku zwykłego na­sto­lat­ka, ucz­nia drugiej klasy liceum – Cypria­na K., który na­gle bu­dzi się… w sz­pitalu psych
DKK „Laboranci z Karkonoszy”