Nasz profil na instagramie
1 tys.
Patroni zabobrzańskich ulic Witold Lutosławski
inne
Patroni zabobrzańskich ulic:
Witold Lutosławski - kompozytor
1 września do 31 października 2022 r.
Fi­lia nr 3 Książn­icy Kar­ko­noskiej­pre­zen­tu­je Pa­tro­ni za­bo­brzańs­kich ulic Wi­told Ro­man Lu­to­sław­ski ur. 25 stycz­nia 1913, zm. 7 lu­tego 1994 *      Wi­told Ro­man Lu­to­sław­ski uro­dził się 25 stycz­nia 1913 r. w War­sza­wie. Po­chodził z zie­miańs­kiej ro­dziny her­bu Jelita. Był sy­nem Józe­fa Lu­to­sław­skie­go i Ma­rii z Ol­szew­skich. Wy­chowywał się w Droz­dowie k. Łom­ży, w ma­jąt­ku stanowiącym własn
Gang Włóczykija