Home > Strony > O nas > Regulamin > Klauzula informacyjna (RODO)
Facebook
Instagram
Tiktok
Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH POBIERANIA,
PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Jeleniogórskie Centrum Informacji
  i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska z siedzibą Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-005-30-06, REGON 000600361, tel. (75) 75-259-57, e-mail sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl.
 2. JCIiER Książnica Karkonoska prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dn. 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Dane osobowe pobierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych  Książnicy Karkonoskiej i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, kierując pytania pod adresem email: iod@biblioteka.jelenia-gora.pl, telefonicznie pod numerami 7575-259-57; 7575-228-84 lub osobiście w sekretariacie Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 27, wskazując formę, w jakiej ma być odpowiedź i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 5. Dane osobowe czytelników pobierane są w zgodzie z aktualnie obowiązującym Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Celem ich gromadzenia i przetwarzania jest:
  • umożliwienia udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Książnicy lub innych bibliotek (w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych),
  • spełniania powierzonych bibliotece zadań realizowanych w interesie publicznym, takich jak opracowanie raportów statystycznych dla GUS,
  • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie biblioteki – co w szczególności obejmuje monitoring wizyjny.
 6. Na podstawie art. 5a Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, RODO nie może utrudniać wykonywania obowiązków Administratora w związku z realizacją zadań ustawowych lub w interesie publicznym, w tym w ramach procedur karnych i podatkowych. Dlatego Administrator zastrzega sobie podejmowanie wszelkich rozsądnych działań mających na celu pogodzenie wyżej wymienionych obowiązków z realizacją zasad Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W chwili zapisu pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania czytelnika: nazwisko i imiona, data urodzenia, numer PESEL (lub jego odpowiednik w przypadku cudzoziemców). Dla prawidłowego kontaktu z czytelnikiem pobierane są także adres, numer telefonu i adres mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów bibliotek.
 8. Przetwarzanie danych obejmuje ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem.
 9. Ponadto niektóre dane, takie jak:
  • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny,
  • informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie,
  • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podają Państwo w celu zapisania się do newslettera,
  • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane,
  będą wykorzystywane w celach:
  • administrowania stroną internetową Książnicy Karkonoskiej;
  • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej,
  • wysyłania powiadomień e-mail, o które Państwo prosiliście,
  • wysyłania do Państwa naszego newslettera e-mail, (rezygnacja z jego otrzymywania jest możliwa w każdej chwili),
  • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
 10. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celów przetwarzania opisanych w punktach 6 i 7. W tym zakresie odbiorcą Państwa  danych osobowych na podstawie odrębnych umów przekazania prawa do przetwarzania danych będą:
  • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Rynek 58. 50-116 Wrocław (w związku z współpracą w projekcie Dolnośląski Zasób Biblioteczny w Systemie Aleph),
  • podmioty świadczące usługi informatyczne, windykacyjne i pocztowe na rzecz administratora.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez cały okres aktywnego korzystania
  z usług biblioteki. Dane osób niekorzystających  z usług i zbiorów biblioteki przez okres pięciu lat będą usuwane, pod warunkiem, że na koncie nie istnieją zobowiązania finansowe lub rzeczowe (niezwrócone materiały biblioteczne). Dane osobowe dłużników mogą zostać usunięte po zaspokojeniu roszczeń biblioteki.
 13. Dane osobowe uczestników imprez, konkursów, spotkań autorskich i innych wydarzeń, których organizatorem jest Książnica Karkonoska, podlegają tym samym przepisom prawa. Okres ich przetwarzania jest podany w regulaminie imprezy.
 14. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi osoba przekazująca dane osobowe posiada następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO,  jeżeli uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 16. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 17. Jednocześnie informujemy, że strona internetowa Książnicy Karkonoskiej korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Poza ciasteczkami funkcjonalnymi, niezbędnymi dla działania witryny, na naszej stronie używamy także Google Analytics oraz wtyczki portali społecznościowych. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie.

Ograniczenia stosowania praw wynikających z RODO

 1. Na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt  1 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego JCIiER Książnica Karkonoska, ograniczone jest stosowanie art. 16 RODO w zakresie prawa do sprostowania danych, co skutkuje tym, że przetwarzający przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.
 2. Sprostowanie lub uzupełnienie, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt. 1 osoba, której dane dotyczą, składa w formie pisemnej w siedzibie Książnicy Karkonoskiej lub drogą mailową na adres: iod@biblioteka.jelenia-gora.pl
 3. Na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego JCIiER Książnica Karkonoska, ograniczone jest stosowanie art. 18 ust. 1 lit. a oraz b RODO w ten sposób, że w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, przetwarza i udostępnia się dane osobowe zawarte w materiałach stanowiących zasób archiwum zakładowego, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych w nich zawartych, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

    

Skan dokumentu