Home > Strony > Oferta
Facebook
Instagram
Tiktok
Oferta

W ramach naszego statutu oferujemy działania m.in. w zakresie organizacji:

 • Imprez kulturalno-oświatowych
 • Konkursów i quizów
 • Spotkań autorskich oraz z ciekawymi osobami
 • Wystaw artystycznych
 • Edukacji ekologicznej
 • Dyskusyjnych klubów książki
 • Projekcji slajdów i filmów
 • Turniejów edukacyjnych
 • Warsztatów
 • Lekcji bibliotecznych
 • Cyklów literackich
 • Konferencji tematycznych

 Ponadto oferujemy:

 • Usługi kserograficzne i komputerowe
 • Sprzedaż używanych książek „Książka za grosik”

Do naszych podstawowych zadań należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o mieście Jelenia Góra i regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, regionalnej, a także turystycznej i kulturalnej,
 • tworzenie informacji o mieście Jelenia Góra i regionie na nośnikach tradycyjnych, komputerowych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzowanie miasta i regionu poprzez działalność wystawienniczą i publikacje,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych chorym i niepełnosprawnym,
 • prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 • współdziałanie w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie:
  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
  • wymiany oraz przekazywania materiałów i informacji;
 • współpraca biblioteczna z zagranicą w zakresie wymiany materiałów bibliotecznych, wymiany doświadczeń bibliotekarskich, organizacji konferencji i szkoleń, organizacji imprez bibliotecznych, wydawanie publikacji oraz promocji miasta i regionu poprzez przekazywanie materiałów informacyjnych do bibliotek partnerskich.
 • współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury, popularyzacji książki, a także tworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu nauki,
 • wykonywanie zadań na podstawie odrębnych porozumień.

Książnica Karkonoska może pełnić funkcję biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Miastem Jelenia Góra.