Facebook
Instagram
Tiktok
Inwentaryzacja BDM
inne
Inwentaryzacja
W Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej
15 do 20 kwietnia 2024 r.
Dro­dzy Czytel­nicy, w związ­ku z obo­wiąz­ko­wą in­wen­taryzacją księgo­zbio­ru, Bi­blio­teka Dzie­cięco-Młodzie­żowa będzie za­mk­nięta w dniach 15 do 20 kwiet­nia 2024 r. Wszyst­kie ter­mi­ny zw­ro­tów przy­pa­dające w tym okresie zo­stały prze­dłużone o ty­dzień a ewen­tu­al­ne ka­ry nie zo­staną w tym okresie na­liczone. Za utrud­nie­nia prze­prasza­my.
DKK „Laboranci z Karkonoszy”