Home > Zamówienia publiczne > Przetargi > Elementy rozszerzające wdrożony u zamawiającego system ochrony, identyfikacji, porządkowania, wypożyczeń i zwrotu książek
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Elementy rozszerzające wdrożony u zamawiającego system ochrony, identyfikacji, porządkowania, wypożyczeń i zwrotu książek

opublikowano: 30 lipca 2015, przez: admin

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska ogłasza przetarg nieograniczony

na

dostawę i montaż nowoczesnego systemu ochrony, identyfikacji , porządkowania , wypożyczeń i zwrotu książek dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska
ul. Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Sekretariat
w godz. 8.00 – 15.00

Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( pdf )
  • Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe warunki techniczne ( pdf )
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( pdf  |  doc )
  • Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( pdf  |  doc )
  • Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( pdf  |  doc )
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz ofertowy ( pdf  |  doc )
  • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy ( pdf  |  doc )

 

Zapytania oferentów:

Pytanie (oryginalny dokument w jpg):

Z uwagi na opublikowanie postępowania przetargowego na dostawę i montaż nowoczesnego systemu ochrony w systemie RFID HF zasadnym wydaje się, aby Wykonawcy wraz z ofertą przetargową dostarczyli dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie w realizacji systemów RFID HF w bibliotekach. W Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania brak informacji, że Wykonawca ma umieścić w ofercie listę dotychczasowych wdrożeń systemu RFID HF. Wykaz załączników do SIWZ wymienia jednak Załącznik nr 5, który taką listę powinien zawierać.

1. Czy w związku z powyższym Załącznik nr 5 „Lista dotychczasowych wdrożeń na min. 100.000 wol. książek z ostatnich 3 lat” ma zostać dołączony do oferty przetargowej i ma zawierać opis co najmniej dwóch wdrożeń systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii RFID HF na minimum 100.000 woluminów z integracją z systemem bibliotecznym Aleph?

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego było otrzymanie listy wdrożeń kompatybilnych systemów w technologii RFID HF w bibliotekach z ostatnich trzech lat, uwzględniającą zabezpieczenie minimum 100.000 woluminów etykietami bibliotecznymi RFID HF. Lista taka musi zostać dołączona do oferty (zal. 5).

W związku z powyższym zmianie ulega zapis dotyczący załącznika nr 5. Otrzymuje on brzmienie:

„Załącznik Nr 5 – Lista co najmniej dwóch wdrożeń systemów RFID HF w bibliotekach, obejmująca okres ostatnich trzech lat, uwzględniająca zabezpieczenie minimum 100.000 woluminów etykietami bibliotecznymi RFID HF oraz integracją z systemem bibliotecznym Aleph”.

wszystko z kategorii: Przetargi, Zamówienia publiczne <<   >>