Home > Strony > O nas > Regulamin
1 tys.
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ – KSIĄŻNICA KARKONOSKA
W JELENIEJ GÓRZE

obowiązujący od dnia 1 września 2014 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska, zwane dalej Książnicą Karkonoską, jest biblioteką publiczną miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego.

§ 2

Książnica Karkonoska udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.

§ 3

Godziny otwarcia poszczególnych filii i agend Książnicy Karkonoskiej określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Dyrektor Książnicy Karkonoskiej ma prawo zamknąć Książnicę Karkonoską lub jej agendy na czas określony z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§ 5

 1. Korzystanie ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat pobieranych za wyszczególnione poniżej czynności:
  • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • usługi bibliograficzne, dokumentacyjne, reprograficzne,
  • wydruki z komputera, zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach z dnia 17 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Wysokość opłat określa dyrektor Książnicy Karkonoskiej odrębnym zarządzeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik na potwierdzenie uiszczenia opłaty otrzymuje pokwitowanie ze wskazaniem daty i czynności objętej opłatą.

§ 6

 1. Książnica Karkonoska udostępnia zbiory biblioteczne w:
  • wypożyczalniach – na zewnątrz,
  • czytelniach – na miejscu z wyjątkami ujętymi w regulaminie.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych książek i czasopism bieżących.

§ 7

Osoby korzystające z Książnicy Karkonoskiej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do uwag i wskazówek pracowników placówki.

 

II. Warunki korzystania ze zbiorów. Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. W Książnicy Karkonoskiej obowiązuje centralny zapis.
 2. Rejestracja czytelników i wypożyczeń prowadzone są w systemie zautomatyzowanym.
 3. Po zarejestrowaniu się czytelnicy otrzymują dostęp do indywidualnego internetowego konta, zabezpieczonego hasłem.
 4. Konto czytelnicze umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie informacji w katalogu bibliotecznym, zamawianie oraz przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych oraz sprawdzanie listy wypożyczonych przez siebie książek.
 5. Zarejestrowanie materiałów bibliotecznych na koncie czytelnika w systemie komputerowym stanowi dowód ich wypożyczenia.

§ 9

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 2. Kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje po zapisaniu się w budynku głównym Książnicy Karkonoskiej lub jej Filiach.
 3. Czytelnik ma prawo do wyłącznie jednej karty bibliotecznej.
 4. Po przekroczeniu kwoty 10 zł, naliczanej za niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów kary, Czytelnik traci prawo do dalszego korzystania z usług bibliotecznych, aż do momentu uregulowania należności.

§ 10

 1. Kartę biblioteczną mogą otrzymać:
  • osoby dorosłe na podstawie aktualnego dowodu osobistego,
  • dzieci do ukończenia szkoły podstawowej na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość jednego z rodziców lub opiekuna prawnego; przy zapisie do biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna,
  • młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości; przy zapisie do biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego nie jest konieczna,
  • cudzoziemcy na podstawie posiadanego paszportu lub dowodu osobistego.
 2. Czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie do przestrzegania jego zasad. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 3.

§ 11

 1. Podanie danych osobowych określonych w zobowiązaniu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w bibliotece i wydania karty bibliotecznej.
 2. Podanie numeru PESEL lub jego odpowiednika w przypadku cudzoziemców jest warunkiem koniecznym zarejestrowania Czytelnika i wydania karty bibliotecznej.
 3. Administratorem danych jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, z siedzibą na ul. Bankowej 27.
 4. Dane zbieranie są w celu umożliwienia rejestracji wypożyczeń, kontaktowania się z czytelnikami w sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepi-sów prawa.
 6. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

§ 12

 1. Karta biblioteczna jest ważna przez rok od wydania. Przedłużenie ważności o kolejny rok następuje po aktualizacji danych osobowych w bazie komputerowej.
 2. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki.
 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Książnicę Karkonoską o zmianie adresu zamieszkania i innych danych przekazywanych w trakcie rejestracji.

§ 13

 1. W razie zagubienia, zużycia się karty bibliotecznej czytelnik otrzyma jej duplikat – nieodpłatnie.
 2. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Książnicę Karkonoską.

W przeciwnym razie właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania karty przez inną osobę.

§ 14

 1. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 2. W wyjątkowych sytuacjach ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej mają prawo korzystać osoby trzecie na rzecz Czytelnika dysponujące jego pisemnym upoważnieniem oraz jego kartą biblioteczną.

§ 15

 1. Osoby nie posiadające stałej karty bibliotecznej mają prawo korzystać ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej tylko na miejscu w Czytelniach, po uzyskaniu jednorazowej karty.
 2. Czytelnik może otrzymać jednorazową kartę tylko raz. Przy ponownym korzystaniu z Książnicy Karkonoskiej czytelnik jest zobowiązany do posiadania stałej karty bibliotecznej.

§ 16

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów Książnicy Karkonoskiej, służy pomocą w doborze literatury i korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego.

 

III. Odpowiedzialność za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

§ 17

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i zabrudzeniem oraz zniszczeniem.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone uszkodzenia, gdyż ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieujawnione uszkodzenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

§ 18

 1. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych.
 2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczne lub inne wskazane materiały,
  • zapłacić kwotę odszkodowania, którego wysokość ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej przedmiotowego egzemplarza,
  • ponieść w razie potrzeby koszty naprawy.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik jest zobowiązany odkupić brakujący tom, lub gdy nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, zapłacić równowartość całości dzieła.

§ 19

W przypadku zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.) zwolnienie od odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację, wystawionego przez odpowiednie służby lub instytucje.

 

IV. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych w Wypożyczalni, Bibliotece Dziecięco – Młodzieżowej i Filiach

§ 20

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do całości lub wyznaczonej części zbiorów zgromadzonych w Wypożyczalni, Bibliotece Dziecięco – Młodzieżowej i Filiach.
 2. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.
 3. Książki znajdujące się w Magazynie dostarczane są niezwłocznie w miarę możliwości bibliotekarzy.
 4. W Książnicy Karkonoskiej prowadzony jest system zamówień materiałów bibliotecznych dostępnych oraz aktualnie wypożyczonych. Czytelnik dokonuje zamówienia samodzielnie korzystając z własnego konta internetowego lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Zamówienia na ten sam tytuł realizowane są w kolejności ich złożenia.
 6. Zarezerwowane książki czekają na odbiór przez 14 dni.

§ 21

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów książki mówionej mają w pierwszej kolejności osoby posiadające legitymację Polskiego Związku Niewidomych lub innej organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne lub zaświadczenie potwierdzające trudności z czytaniem zwykłego druku oraz seniorzy.

§ 22

 1. Czytelnik może wypożyczyć w Wypożyczalni i w każdej Filii jednocześnie: 3 jednostki materiałów bibliotecznych, 5 tytułów książki mówionej na okres 30 dni, 3 filmy na okres 7 dni z – możliwością przedłużenia terminów zwrotu.
 2. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona osobiście, przez Internet (jednokrotnie) lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki.
 3. Nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu w przypadku
  • książki zamówionej przez innego Czytelnika,
  • nieuregulowania kar za przetrzymanie.
 4. Czytelnik ma obowiązek pamiętania o terminach zwrotu wypożyczeń.

§ 23

W uzasadnionych przypadkach Książnica Karkonoska ma prawo wypożyczyć materiały biblioteczne na okres krótszy niż określony w Regulaminie, jak również zastrzega sobie prawo żądania zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem regulaminowych terminów.

§ 24

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • upomnienie pisemne lub telefoniczne,
 • naliczenie kary pieniężnej,
 • przekazanie sprawy dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność z zakresu windykacji należności,
 • skierowanie sprawy na drogę sądową,
 • umieszczenie danych w krajowym rejestrze dłużników.

 

V. Udostępnianie materiałów bibliotecznych w Czytelniach

§ 25

 1. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest przekazać bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
 2. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca bibliotekarzowi materiały, a po sprawdzeniu ich kompletności i stanu bibliotekarz zwraca czytelnikowi jego kartę biblioteczną.

§ 26

Czytelnik zobowiązany jest zgłosić bibliotekarzowi wnoszone do Czytelni własne książki, czasopisma i inne publikacje.

§ 27

 1. W Czytelni korzysta się na zasadzie samoobsługi z książek i czasopism bieżących. Wybrane książki czytelnik zanosi do bibliotekarza w celu ich rejestracji.
 2. Czytelnik nie może sam odkładać książek na półkę – tylko w miejsce oznaczone do składania materiałów.
 3. Książki i roczniki czasopism z zasobów Magazynu zamawia się u bibliotekarza na rewersie.
 4. Czytelnia w budynku głównym wypożycza na zewnątrz filmy.

§ 28

Czytelnicy czytający prasę bieżącą, dostępną na zasadzie samoobsługi mogą jednocześnie korzystać z 3 tytułów.

§ 29

 1. Książki i oprawne roczniki czasopism znajdujące się w magazynie, można zamawiać najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Książnicy Karkonoskiej.
 2. Jeżeli czytelnik zgłosi potrzebę korzystania z dostarczonych mu z magazynu książek lub roczników czasopism w następnych dniach, bibliotekarz zatrzymuje je w Czytelni.
 3. W przypadku. kiedy czytelnik nie zgłosi się w ustalonym terminie, zamówione materiały po 2 dniach zostaną zwrócone do Magazynu.

§ 30

Wynoszenie z Czytelni materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

§ 31

 1. Czytelnia prowadzi wypożyczenia krótkoterminowe – materiały udostępniane prezencyjnie mogą być wypożyczane do domu na krótki termin (noc, weekend, święta).
 2. Wypożyczenia krótkoterminowe nie obejmują wydawnictw encyklopedycznych, albumowych, archiwalnych egzemplarzy wydawnictw regionalnych i roczników czasopism.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 pozycje: książki, czasopisma, multimedia.
 4. Wypożyczenie następuje przed zamknięciem Czytelni. Zwrot materiałów tuż po jej otwarciu.
 5. Czytelnik, który nie dotrzyma terminu zwrotu materiałów, traci prawo do takiej formy wypożyczeń.

§ 32

 1. Czytelnia prowadzi wypożyczenia zbiorów multimedialnych.
 2. Korzystanie z multimediów jest bezpłatne i przysługuje każdemu użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 3 płyt CD lub DVD na okres 7 dni.
 4. Jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników istnieje możliwość jednokrotnej prolongaty wypożyczenia, zgodnie z § 22 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 5. Czytelnik korzystający ze zbiorów multimedialnych powinien je odtwarzać na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie do tego przeznaczonym.

 

VI. Reprografia zbiorów

§ 33

 1. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne mogą być kopiowane wyłącznie w Książnicy Karkonoskiej.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
  • rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych,
  • wydawnictw zwartych do 1945 r.,
  • egzemplarzy w złym stanie zachowania,
  • egzemplarzy archiwalnych oznakowanych odpowiednim symbolem,
  • wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (np. duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu).
 4. Koszty za usługi reprograficzne pokrywa korzystający wg odrębnego cennika w załączniku nr 2.
 5. Fotografowanie dokumentów możliwe jest po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

§ 34

Czytelnicy korzystający z kopiarki samoobsługowej osobiście odpowiadają za przestrzeganie ustawy o prawie autorskim.

 

VII. Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 35

 1. Materiały biblioteczne, których Książnica Karkonoska nie posiada mogą zostać sprowadzone czytelnikom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Warunkiem zamówienia materiałów jest aktualna karta biblioteczna.
 3. Zamówienie należy złożyć osobiście w Czytelni Książnicy Karkonoskiej.

§ 36

 1. Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.
 2. Jednorazowo można zamówić do 3 pozycji.

§ 37

Okres udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca i może być on przedłużony na wniosek czytelnika, złożony przed upływem terminu zwrotu.

§ 38

Czytelnik ponosi koszt przesyłki materiałów bibliotecznych.

§ 39

Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych uiszcza odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 40

Czytelnik, który nie zgłosi się po zamówione wcześniej materiały może zostać pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

§ 41

 1. Książnica Karkonoska udostępnia własne zbiory innym Bibliotekom.
 2. Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach czas wypożyczenia może ulec zmianie.
 3. Materiały wypożyczone przez Książnicę Karkonoską mogą być udostępniane wyłącznie w Czytelni Biblioteki zamawiającej.
 4. Wypożyczeniu nie podlegają materiały w złym stanie technicznym oraz materiały z księgozbiorów podręcznych Książnicy Karkonoskiej.
 5. Jednorazowo Książnica Karkonoska realizuje zamówienia na 3 pozycje.
 6. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zwrotu materiałów bibliotecznych w określonym terminie i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

 

VIII. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych

§ 42

Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.

§ 43

Czytelnik chcący skorzystać z komputera zostawia kartę biblioteczną u bibliotekarza.

§ 44

 1. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
 2. Stanowisko komputerowe udostępnia się na czas nieprzekraczający godziny, z możliwością prze-dłużenia, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp.

§ 45

Książnica Karkonoska umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

§ 46

Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.

§ 47

Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

§ 48

Stanowisko komputerowe może być wykorzystane tylko do:

 • przeglądania katalogu Książnicy Karkonoskiej,
 • przeglądania zasobów sieci Internet,
 • korzystania z oprogramowania biurowego,
 • przeglądania programów multimedialnych na nośnikach będących własnością Książnicy Karkonoskiej.

§ 49

Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać z własnych nośników elektronicznych (przenośne pamięci) bez zgody bibliotekarza,
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
 • korzystać z oprogramowania nie wymienionego w § 47, zainstalowanego na dysku komputera, bez zgody bibliotekarza,
 • kopiować na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
 • uruchamiać i przeglądać stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc, obraźliwych i niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem,
 • wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

§ 50

 1. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy przy komputerze jeżeli uzna, że użytkownik nie przestrzega zasad.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z Internetu i multimediów przez użytkownika bibliotekarz ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.
 3. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 4. Użytkownik ma prawo odwołać się od powyższej decyzji do dyrektora Książnicy Karkonoskiej.

§ 51

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

§ 52

Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym do usunięcia zapisanych przez siebie danych.

 

IX. Przepisy porządkowe

§ 53

 1. Na terenie Książnicy Karkonoskiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 2. Czytelnicy których zachowanie będzie wskazywało na stan nadużycia alkoholu będą usuwani z terenu Książnicy Karkonoskiej.

§ 54

 1. Na terenie Książnicy Karkonoskiej obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków poza wyznaczonymi miejscami oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
 2. Telefony komórkowe wnoszone do Czytelni powinny być wyciszone.

§ 55

 1. Korzystający z Książnicy Karkonoskiej na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, torby, plecaki, parasolki itp. w wyznaczonym miejscu, tj. w szafkach samoobsługowych lub na wieszakach znajdujących się przy wejściu do biblioteki.
 2. Za pozostawione w szafkach lub na wieszakach przedmioty wartościowe Książnica Karkonoska nie odpowiada.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 56

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w Książnicy Karkonoskiej.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Książnicy Karkonoskiej.

§ 57

 1. Czytelnicy, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, w wyniku czego doprowadzają do powstania po stronie Książnicy Karkonoskiej szkody, są zobowiązani do jej naprawienia.
 2. Naprawienia szkody wobec Czytelnika Książnica Karkonoska może dochodzić w formie polubownej lub na drodze postępowania sądowego.

§ 58

 1. Rozstrzyganie problemów szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Książnicy Karkonoskiej.
 2. Od decyzji dyrektora Książnicy Karkonoskiej czytelnik może się odwołać do Prezydenta Miasta Jelenia Góra.

§ 59

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Książnicy Karkonoskiej

§ 60

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

Załączniki:

 1. Godziny otwarcia ( pdf )
 2. Cennik ( pdf )
 3. Wzór zobowiązania ( pdf )
 4. Regulamin korzystania z biblioboksu ( pdf )
 5. Regulamin korzystania z książkomatu ( pdf )