1 tys.
Bibliostacja SMYKALiterackie poranki
akcja
Bibliostacja SMYKA
bibliostacja_smyka
Bi­blio­teka Dzie­cięco-Młodzie­żowa za­prasza dzie­ci w wie­ku 3-5 lat na Literac­kie po­ran­ki.
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.