Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zamiar połączenia Filii Nr 7 i Nr 8
inne
Uchwała Rady Miasta
w sprawie połączenia Filii Nr 7 i Nr 8
Za­chęca­my na­szych czytel­ników do za­po­zna­nia się z tre­ścią uch­wały Rady Miej­skiej Jele­niej Góry w sprawie po­da­nia do publicz­nej wia­domo­ści in­for­ma­cji o za­mia­rze i przy­czynach zmia­ny statu­tu Jele­nio­gór­skie­go Cen­trum In­for­ma­cji i Edu­ka­cji Re­gio­nal­nej Książn­ica Kar­ko­noska w za­kresie po­łącze­nia Fi­lii Nr 7 i Nr 8.   Uch­wała Nr 310.XI.II.2017 ( pdf )
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry