1 tys.
Zamknięcie Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej
inne
Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa
będzie zamknięta w dniach 28 i 30 listopada
28 do 30 listopada 2015 r.
Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa
In­for­mu­jemy wszyst­kich czytel­ników, że 28 listo­pa­da (so­bo­ta) oraz 30 listo­pa­da (po­nie­dzia­łek) 2015 r. Bi­blio­teka Dzie­cięco-Młodzie­żowa będzie nie­czyn­na w związ­ku z planowanymi pra­ca­mi re­mon­to­wo-bu­dow­lanymi. Ter­mi­ny zw­ro­tów przy­pa­dające na dni za­mk­nięcia zo­staną prze­sunięte na wto­rek 1 grud­nia.
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.