1 tys.
Inwentaryzacja w BDM
inne
Inwentaryzacja
W Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej
5 do 24 października 2015 r.
In­for­mu­jemy, że z po­wodu in­wen­taryzacji zbio­rów w dniach 05-24 paździer­nika 2015 r. Bi­blio­teka Dzie­cięco – Młodzie­żowa będzie nie­czyn­na Zw­ro­ty książek będą przyj­mo­wane na por­tier­ni bądź na in­nych piętrach Bi­blio­teki. Na czas in­wen­taryzacji książki ze zbio­rów Bi­blio­teki Dzie­cięco-Młodzie­żowej otrzyma­ją prze­dłużenie ter­mi­nu zw­ro­tu.
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa