Nasz profil na instagramie
1 tys.
Poszukujemy pracownika na stanowisko starszego bibliotekarza
inne
Starszy bibliotekarz oferta pracy
Oferty należy składać do 18 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.
4 do 18 grudnia 2017 r.
godz. 15:00
Książnica Karkonoska
Ogłosze­nie o kon­kur­sie na stanowisko star­sze­go bi­blio­teka­rza w Jele­nio­gór­skim Cen­trum In­for­ma­cji i Edu­ka­cji Re­gio­nal­nej - Książn­ica Kar­ko­noska Dy­rek­tor JCIiER - Książn­ica Kar­ko­noska w Jele­niej Górze ogłasza kon­kurs na stanowisko star­sze­go bi­blio­teka­rza. Wy­ma­ga­nia kwalifi­ka­cyj­ne. Nie­zbęd­ne: wy­ksz­tałc­enie wyższe ma­gister­skie (pre­fero­wane: bi­blio­teko­znaw­stwo), kreatyw­ność w pra­cy
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry