1 tys.
Złóż PIT w Książnicy
inne
Złóż PIT w Książnicy
Zapraszamy do składania deklaracji rocznej w Książnicy Karkonoskiej
27 do 30 kwietnia 2015 r.
godz. 9:00-14:30
Książnica Karkonoska, Czytelnia (II p.), ul. Bankowa 27
Na­czel­nik Urzędu Skar­bo­we­go w Jele­niej Górze­ oraz Książn­ica Kar­ko­noska in­for­mu­ją, że w ramach tr­wającej Ak­cji PIT za 2014 rok, w celu umożl­iwie­nia złożenia de­klaracji rocz­nej, zo­stanie uruchomio­ny do­dat­ko­wy punkt przyj­mo­wania ze­znań, który mie­ścić się będzie w sie­dzibie Książn­icy Kar­ko­noskiej w Jele­niej Górze przy ul. Ban­ko­wej 27. Przyj­mo­wanie for­mu­larzy od­bywać się będzie od 2
Jeleniogórski Szlak Sztuki – projekt Książnicy Karkonoskiej