1 tys.
Nowe usługi w Książnicy Karkonoskiej – ACADEMICA
akcja
ACADEMICA w Książnicy Karkonoskiej
academica
Za­so­by ACA­DE­MI­CA już do­stęp­ne dla Użyt­kow­ników Książn­icy Kar­ko­noskiej. ACA­DE­MI­CA, to naj­więk­sza w Pol­sce pełn­otek­sto­wa baza pol­skich publika­cji nau­ko­wych - po­nad 2000 ty­tu­łów cza­so­pism, ty­siące współcze­snych publika­cji nau­ko­wych ze wszyst­kich dzie­dzin wie­dzy .
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.