1 tys.
III. Dzień Czytelnika
akcja
III. Dzień Czytelnika
dzienczytelnika
Przed na­mi trze­cia edycja książn­icowe­go DNIA CZYTEL­NIKA. Ma­my dla Was ko­lej­ne nie­spo­dzian­ki, tym razem ch­cemy, żeby­ście pa­miętali o na­szych im­pre­zach, spot­ka­niach, książk­ach i o bi­blio­tece w ogó
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.