1 tys.
Narodowe Czytanie Lalki
inne
Narodowe Czytanie "Lalki"
Zapraszamy na tegoroczną edycję akcji Narodowe Czytanie.
5 września 2015 r.
godz. 12.00
przed Książnicą Karkonoską, ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze
Książn­ica Kar­ko­noska za­prasza na te­go­rocz­ną edycję Na­ro­dowe­go Czytania. W ty­m ro­ku zmie­rzymy się z "Lal­ką" Bo­le­sława Prusa. Im­pre­za roz­pocz­nie­ się 5 wrze­śnia 2015 r. o godz. 12.00 przed bu­dyn­kiem Książn­icy Kar­ko­noskiej przy ul. Ban­ko­wej 27 w Jele­niej Górze. Wśród atrak­cji: ko­ro­wód fanów "Lal­ki" wspól­ne czytanie "Lal­ki" z udzia­łem ar­ty­stów, ob­cokrajow­ców i nie tyl­ko... an­ty­kwari
Narodowe czytanie „Lalki”