1 tys.
Awaria systemu bibliotecznego
inne
Awaria systemu bibliotecznego
W związku z awarią systemu, usługi biblioteki będą ograniczone
9 do 10 lutego 2016 r.
Dro­dzy Czytel­nicy, w związ­ku z awarią sys­te­mu bi­blio­tecz­nego, w bi­blio­tece głów­nej ani w żad­nej z jej fi­lii nie jest obec­nie możl­iwe wy­po­życzanie i prze­dłużanie książek ani wy­szuki­wanie w ka­talogu. Książki zw­rócone zo­staną zdjęte z kont czytel­ników po ro­z­wiązaniu pro­ble­mów. Prze­widywany czas za­kończe­nia prac na­praw­czych: 11 lu­tego 2016. Za utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­prasza­my.
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.