1 tys.
Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu
inne
Godziny otwarcia w lipcu i sierpni
Szanowni Czytelnicy!

Zbliża się dużymi krokami okres wakacyjny. W okresie tym rejestrujemy mniejszą liczbę odwiedzin. W związku z tym zmienią się godziny otwarcia naszych placówek.
1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
Sza­now­ni Czytel­nicy! Zbliża się du­żymi kro­ka­mi okres waka­cyj­ny. W okresie tym re­jestrujemy mniej­szą licz­bę od­wie­dzin. W związ­ku z tym zmie­nią się go­dziny otwar­cia na­szych placówek w lip­cu i sierp­niu. Sz­cze­gółowy gra­fik jest do­stęp­ny pod po­niższy­mi lin­ka­mi: DZIA­ŁY PRZY UL. BAN­KO­WEJ 27 FI­LIE
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.